Čtvrtek 6. 12. 2012


Třetí den 19. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR probíhala sekce:


Mezinárodní spolupráce ve VaVaI
- programy dvoustranné spolupráce (Aktivita Mobility, KONTAKT II, GESHER/MOST) a mnohostranné spolupráce (COST, EUREKA a Eurostars)

Této sekce se zúčastnilo 38 odborníků.


Jednání zahájil Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru, přivítal přítomné, seznámil je s programem sekce a předal slovo Josefu Jandovi, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, který se ujal moderování dopoledních příspěvků z bloku programů mezinárodní spolupráce, jak pro začínající, tak i zkušené vědecké pracovníky.


V rámci programu KONTAKT II probíhá i česko-ruská vědeckotechnická spolupráce:
Irina Družinina, Ministerstvo školství a vědy Ruské federace
- informovala o aktivitách ministerstva, současných podmínkách a právním rámci výzkumu a vývoje a mezinárodní spolupráci a zmínila vybrané univerzity a výzkumná pracoviště s jejich odborníky, kteří jsou úspěšní v oblasti mezinárodní spolupráce.


Pavel Švejda poděkoval za vystoupení a předal I. Družinině diplom o účasti na 19. ročníku INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR a uvedl příspěvek:


MOBILITY Activity
Tereza Čížková
, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • představila aktivitu MOBILITY z oblasti dvoustranné mezinárodní spolupráce: její cíle (posílení a podpora mezinárodní spolupráce aj.)
 • uvedla finanční aspekty aktivity MOBILITY (výše podpor a limity), přehled zemí dvoustranné spolupráce v roce 2012 (161 projektů)
 • v závěru prezentace uvedla tři příklady spolupráce: česko-slovenský, česko-francouzský a česko-argentinský projekt, * více viz


Josef Janda poděkoval za kvalitní příspěvek a zdůraznil význam těchto dvoustranných spoluprací hlavně pro mladé začínající vědecké pracovníky. Pět vybraných projektů a jejich kvalitní výsledky byly letos řešiteli velmi úspěšně prezentovány v rámci česko-francouzské spolupráce BARRANDE na jednání smíšené česko-francouzské komise v Paříži na UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT a informoval, že se obdobná prezentace připravuje v příštím roce v rámci česko-rakouské spolupráce.


Uvedl další příspěvek
Projekty v rámci programů EUREKA a Eurostars
Josef Martinec,
národní koordinátor programů EUREKA a Eurostars, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • přehled současné administrace programu EUREKA – E! (2 pilíře programu)
 • uvedl přehled 41 členských zemí (včetně EK), oborové zaměření projektů
 • národní pravidla E! (financování projektů, způsob podpory a její limity)
 • informoval o webové adrese MŠMT s pokyny k oponenturám za rok 2012
 • podal informace k programu Eurostars (administrativa, financování výzvy aj.)
 • uvedl příklad oceněného projektu E! 4231 INSIDER – informační technologie (Izrael, ČR, Maďarsko)
 • oznámil termín 9. výzvy – 20. 9. 2012; 10. výzva do 4. 4. 2013


Josef Janda poděkoval za vyčerpávající příspěvek a přednesl svoji prezentaci


Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji
Josef Janda, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • informoval o podmínkách česko-izraelské spolupráce (zaměření oborů, jednorázová veřejná soutěž, finanční podpora)
 • podal přehled veřejných soutěží – 2 až 3 realizované projekty na jednu soutěž
 • uvedl kontaktní a odpovědné osoby tohoto programu, * více viz


Pavel Švejda poděkoval za přehledné informace a představil některé účastníky této mezinárodní sekce – Simonu Lauerovou, AMVIS, o.p.s., česko-americká vědeckotechnická spolupráce; Gennadij Bachturin, Tamara Turko, RINKCE, Moskva; Igor Bazikov, Ruská akademie přírodních věd; V. I. Nedilko, Ala Minko, Běloruský inovační fond; dále informoval o zájmu na přípravě dohody Městského vědeckotechnického parku v Minsku a vyzval přítomné k dotazům k uvedenému příspěvku:

 • Josef Martinec, MŠMT – doplnil informaci o materiálech EUREKA NEWS (dvě čísla 95, 96), která jsou zájemcům k dispozici
 • Iveta Němečková, AIP ČR, z.s. – upozornila na brožuru KONTAKT 2012, která obsahuje souhrnné informace o výše uváděných programech mezinárodní spolupráce Aktivity MOBILITY, GESHER/MOST, KONTAKT II, včetně kontaktních osob k jednotlivým zemím
 • Igor Bazikov, Ruská akademie přírodních věd se dotázal na finanční podmínky česko-ruské spolupráce – uvedeny problémy financování, otázka se na Ministerstvu školství a vědy RF řeší
 • Pavel Švejda, AIP ČR, z.s. – doplnil informace ke KONTAKTU II (česko-ruská spolupráce, česko-ruská mezivládní komise v Kazani 28. – 29. 11. 2012, smíšená komise pro vědeckotechnickou a inovační spolupráci) a uvedl další prezentace


Běloruský inovační fond
V. I. Nedilko
, Běloruský inovační fond

 • uvedl základní činnosti a organizační schéma fondu, financování (podmínky a nové schéma) - zmínil přehled nejefektivnějších projektů (za období 2008-2011), základní problémy spojené s mechanismy financování, * více viz


Pavel Švejda ocenil spolupráci a předal V. I. Nedilkovi diplom o účasti Běloruského inovačního fondu na 19. ročníku INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Dále vyzval zahraniční účastníky, kteří mají připravenou prezentaci v AJ (případně v češtině), aby přednesli svoji prezentaci:


Technopark MADI v procesu budování inovačního prostředí cesta/silnice komplexu Ruska
Anna Glebovna Evgenyeva,
Moskevská státní automobilová a silniční technická univerzita

 • informovala o programu inovačního rozvoje infrastruktury MADI (cíle a členové parku, činnosti a řešené projekty)
 • mezinárodní spolupráce (s USA i jinými státy; příklady spolupráce)
 • vlastní výzkum (dopravní cesty/silnice, kvalita povrchu silnic aj.), * více viz
Pavel Švejda poděkoval za zajímavý příspěvek a v souvislosti mezinárodní spolupráce upozornil na projekt E!4981, metodika „EIS“ – monitorování povodní, VUT v Brně a projekt MOBILITY česko-rakouská spolupráce mezi VŠCHT a TU ve Vídni.


Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání
Anna Mazaletskaya, Jaroslavská státní univerzita

 • informovala o struktuře a zaměření univerzity, jejích cílech v souvislosti s globalizací ekonomiky, transferu znalostí
 • uvedla úkoly univerzity v oblasti inovačního vzdělávání (balíčky jako produkty), zaměřené na cílové skupiny, nástroje a finanční podporu vzdělávání, přehled kurzů (pro studenty, odbornou veřejnost)
 • v závěru uvedla přehled plánovaných aktivit a kurzů do r. 2018, * více viz


Iveta Němečková předala Jaroslavské státní univerzitě diplom o účasti na 19. ročníku INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR.


Pavel Švejda poděkoval za velmi zajímavý příspěvek a vyzval dalšího účastníka k prezentaci


Mirror Bird – a new koncept of advertising
Alex Pronichkin,
Institut moskevské inženýrské fyziky

 • nový způsob reklamy pro podnikatele i uživatele, jak inzerovat efektivněji
 • princip: 80 % lidí, kteří jdou kolem zrcadla, se do něj podívá
 • uvedl business plán modely, aj.


Prezentace výsledků projektů mezinárodní vědeckotechnické spolupráce -
zaslané elektronické prezentace, které nebyly autory předneseny:Extension of the area of application of absorption and biochemical technology for ventilation air purification from harmful organic substances
Y. Shapovalov, A. Galibus, S. Deschits,
Scientific and Production Republican Associated Unitary Enterprise, “Industrial Ecological Systems”, * více viz


International Exhibition Activity of the Ministry of Education of the Republic of Belarus
T. Malyshka, G. Senchenko,
State Enterprise «Scientific and Technological Park BNTU "Polytechnic», * více viz


Automation of Exhibition Activity Management as a Tool for the Intensification of International Science and Technical Cooperation
A. Aldoshin, N. Dudko, G. Senchenko,
State Enterprise «Scientific and Technological Park BNTU "Polytechnic», * více viz


Internet Resources for Information Support of Research and Innovation Activity and Technology Transfer in the Republic of Belarus
N. Dudko, K. Korolyova,
State Enterprise «Scientific and Technological Park BNTU "Polytechnic», * více viz


Integrating research organizations: perspectives of innovation activity
A.Andryts,
Belarusian National Technical University
Pobol A. I., Belarusian State University, * více viz


Complex optimization of injection molding by improving hydrodynamic processes and improve efficiency casting molds using optimal chemical and heat treatment
A.Andryts,
Belarusian National Technical University * více viz
Kukhareva N. G., Belarusian National Technical University, * více viz


New Green Process for the Regenerated Cellulose Fibre Production
D. Grinshpan, A. Hanchar, N. Tsygankova, S. Makarevich, T. Savitskaya,
Belarusian State University, Belarus, Minsk, * více viz


Waste Water Treatment Against Pesticides and Petroleum Products
D. Grinshpan, A. Zyhmant, S. Makarevitch, N. Tsygankova, T. Savitskaya,
Belarusian State University, Belarus, Minsk, * více viz


The Sol-Gel Films Application for the Development of Energy Efficient Innovative Technology
V. Gaishun, Y. Kosenok, D. Kovalenko, A. Semchenko, V. Sidsky, V. Vaskevich, O. Tyulenkova,
F. Scorina Gomel State University, * více viz


International Research Activities and Innovative Development Strategy at
Belarusian National Technical University
Trapachka V. M., Kalinichenko A.S., Ramaniuk F. A.,
Belarusian National Technical University, * více viz


Operated Intrapipe Sealing Device for Oil Pipelines
Y. Kryshneu, S. Kukharenka, L. Zakharanka, V. Starastenka, A. Sakharuk, M. Stalbou
Pavel Sukhoi State Technical University of Gomel,
U. Jakavets, U. Varabiou, JSC «Gomeltransoil Druzhba», * více viz


Features of Normative Legal Support of Industrial Waste Recycling
A. Struk, A. Chekel,
Yanka Kupala State University of Grodno, * více viz


Transforming the Essence of The Concept of «Wastes Of Production» in the Innovative Development Strategy
A. Struk, O. Avdeichik,
Yanka Kupala State University of Grodno, * více viz


Energy Saving Technologies of High-Strength Machine-Building Fluorcomposites
V. Voropaev, S. Avdeichik, A. Skaskevich,
Yanka Kupala State University of Grodno, * více viz


Innovation Clusters of Grodno Region: Structure and Operating Experiences
V. Struk, O. Avdeichik, E. Ovchinnikov, V. Kravchenko,
Yanka Kupala State University of Grodno, * více viz


Best Practices of Innovative Development in Establishment of Education «Belarusian State University Of Informatics and Radioelectronics»
S. Bordusov,
Belarusian State University Of Informatics and Radioelectronics, * více viz


Protection of Intellectual Property System in the Belarusian National Technical University
Y. Kravtsov, N. Bahovchuk,
Belarusian National Technical University, * více vizBěhem dne probíhala

Individuální prohlídka výstavní části INOVACE 2012
(přízemí, 1., 3. – 4. patro budovy ČSVTS)

Na závěr poděkovala Iveta Němečková všem přítomným a pozvala zahraniční účastníky na příští ročník INOVACE 2013, konaný ve dnech 3. - 6. 12. 2013.


Vyhlášení výsledků VIZIONÁŘI 2012

proběhlo od 19.30 hodin v rámci INOVACE 2012, Týden výzkumu a vývoje inovací v ČR v Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 za účasti 81 odborníků.

Sdružení CzechInno, které projekt připravilo, je zájmovým sdružením právnických osob zaměřeným na rozvoj inovačního potenciálu v českých firmách. Projekt Vizionáři 2012 je realizován pod záštitou ministra průmyslu a obchodu MUDr. Martina Kuby a jeho generálním partnerem je Česká exportní banka.

„Cílem našeho projektu je i letos najít firmy a podnikatele s vizionářským přístupem k podnikání, takové, kteří se nebojí a jdou se svými nápady nad rámec běžných výrobních postupů nebo obchodních strategií," říká předseda řídicí rady sdružení CzechInno David Kratochvíl. "V letošním roce rozšiřujeme záběr projektu a akcentujeme prvek přeshraniční spolupráce v oblasti inovačního podnikání," dodává Kratochvíl.

Předávání cen moderovala Marcela Augustová, představila odbornou porotu v čele s jejím předsedou Pavlem Švejdou, který poděkoval členům poroty za jejich činnost při hodnocení přihlášek a uvedl kritéria jejich hodnocení spolu s informací o 1. ročníku Best Innovator 2012 (A.T. Kearney – ocenění firem, vyhlášení výsledků 30. 11. 2012), 2. ročníku Vizionáři 2012 (Czechinno, z.s.p.o. – autoři řešení, vyhlášení výsledků dnes) a 17. Ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2012 (AIP ČR, z.s. – inovační produkty, vyhlášení výsledků 7. 12. 2012).

Vizionáři 2012 se stali:

 • TR Antoš, s.r.o. za společenský přínos v oblasti volnočasových aktivit spočívající v otevření zábavně-naučného parku Mirakulum na prostoru bývalého tankodromu v Milovicích,
 • ROKOSPOL, a.s. za technický přínos s příznivým dopadem na životní prostředí spočívající v uvedení na trh funkčního antibakteriálního a mykoseptického nátěru Detoxy Color Antibac, který z nátěrem ošetřeného povrchu eliminuje škodliviny,
 • Software Solutions, s.r.o. za technický přínos v oblasti mobilních aplikací spočívající ve vývoji a uvedení na trh mobilní, desktopové a webové technologie TEMPUS určené pro kontrolu a dokumentaci činností v terénu, která napomáhá zatřiďování databázových a místopisných údajů a fotodokumentace
 • Podnikatel Marcel Winter za ekonomický přínos v oblasti uskutečňování vědecko-technické, průmyslové a obchodní spolupráce s mimoevropskými zeměmi spočívající v jeho individuální podpoře obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
 • SurfaceTreat, a.s. za technický přínos v oblasti s příznivým dopadem na životní prostředí spočívající ve vývoji a uvedení na trh unikátního systému plazmové povrchové úpravy práškových materiálů, který umožňuje jejich snadnější disperzi a adhezi a tím snižuje spotřebu práškových chemických výrobků a šetří životní prostředí.

Zvláštní ocenění poroty obdržela společnost Šance na vzdělání, o.p.s. za společenský přínos spočívající v realizaci projektu Podpora klientů Rehabilitačního ústavu Kladruby při budoucí sociální rehabilitaci, který aktivně napomáhá prevenci sociální a pracovní exkluze klientů tohoto rehabilitačního ústavu.

Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda
Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.