Závěry mezinárodního semináře
Swiss EURKA Chairmanship Information Day


Mezinárodní seminář “Swiss EUREKA Chairmanship Information Day“, který se konal dne 16.9.2014 v Praze, společně uspořádaly Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a švýcarský předsednický sekretariát programu EUREKA.

Na semináři bylo přítomno téměř 50 účastníků a především byl určen projektovým manažerům v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, majitelům malých a středních firem, ale i všem začínajícím podnikatelům, kteří chtějí realizovat svoje náměty do komerčního uplatnění v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Přítomni byli také zástupci inovačních a technologických center a rovněž současní i bývalí řešitelé projektů EUREKY a Eurostars.

Významným bodem semináře bylo oficiální vyhlášení výzvy pro podávání záměrů projektů EUREKA a Eurostars se společnou účastí českých a švýcarských organizací. Informace o této výzvě jsou na webové stránce AIP ČR, z.s. www.aipcr.cz a webovém odkazu MŠMT http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eureka-a-eurostars?highlightWords=eurostars. Na obou uvedených odkazech je k dispozici jak podrobný popis cíle výzvy a zaměření předkládaných záměrů projektů, tak formulář pro popis projektu. Záměry projektů je možno podávat v termínu do 31.12.2014.

Jednání semináře v zastoupení doc. Šperlinka, vysokého představitele České republiky v programu EUREKA, zahájil Svatopluk Halada. Uvítal přítomné účastníky a představil švýcarské a české přednášející. Následně uvedl prezentaci doc. Šperlinka, jež charakterizovala význam a cíle mezinárodní spolupráce v rámci EUREKY a hlavní úkoly a zaměření pořádaného semináře:

  • výměnu informací a znalostí švýcarských a českých expertů;
  • vyhlášení česko-švýcarské výzvy pro podávání nových návrhů projektů EUREKY a Eurostars;
  • podporu silnější vazby mezi průmyslem - univerzitami - výzkumnými organizacemi v rámci mezinárodní spolupráce ve výzkumu a inovacích;
  • získání nových kontaktů pro přípravu projektů.

prezentace

V dalším vystoupení S. Halady, zástupce vysokého představitele v programu EUREKA, byla představena strategie EUREKY na období do roku 2020 – EUREKA Strategic Road map 2020 – která definuje vizi a dynamické záměry EUREKY, jako vedoucí platformy pro nadnárodní průmyslový výzkum, vývoj a inovace, s cílem přispívat k růstu a výkonnosti evropské ekonomiky a vytváření pracovních míst. V druhé části tohoto vystoupení byly přehledně zmíněny cíle a strategie švýcarského předsednictví EUREKY v období 2014-2015.

prezentace

Andreas Gut, předseda Skupiny národních koordinátorů v období švýcarského předsednictví, podrobně seznámil se strategickými cíli a obsahovým zaměřením předsednictví a podtrhnul, že jeho země zahajuje implementaci přijaté strategie EUREKY do roku 2020. Představil také předsednický tým a místa jednotlivých zasedání. Účastníky semináře informoval o EUREKA Innovation Event, který se koná 18.-19.11.2014 v Basileji, uvedl jeho zaměření a program včetně vyhlášení EUREKA Innovation Award 2014. Zároveň vyzval přítomné k aktivní účasti na zasedání v Basileji, kde bude možno v rámci B2B přímo diskutovat a připravovat záměry projektů mezi švýcarskými a českým organizacemi v návaznosti na vyhlášenou společnou výzvu.

prezentace

Colette John-Grant, národní koordinátorka programu EUREKA ve Švýcarsku, uvedla základní principy a podmínky spolupráce v rámci programů EUREKA a Eurostars, představila švýcarské portfolio projektů EUREKY a Eurostars a informovala o podmínkách a způsobu národního financování. Uvedeny byly také úspěšné příklady projektů EUREKY a Eurostars, na jejichž řešení se podílejí švýcarské a české organizace spolu s dalšími partnery.

prezentace

Josef Martinec, národní koordinátor České republiky v programu EUREKA, představil národní infrastrukturu programu EUREKA, poradenské a další služby, které jsou poskytovány MŠMT a AIP ČR, z.s. na podporu české účasti v programech EUREKA a Eurostars včetně mechanismu financování z veřejných účelových prostředků. Podrobně analyzoval a uvedl spolupráci České republiky a Švýcarska v rámci projektů EUREKY a Eurostars. Podtrhnul účelnost a možnosti, které nabízí pro další projektovou spolupráci vyhlášená česko–švýcarská výzva.

prezentace

Zástupce brněnské firmy MSR Enginees s.r.o. a reprezentanti Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci prezentovali příběhy a výsledky dvou úspěšných projektů EUREKY, které byly na základě jejich návrhu připraveny a koordinovány jejich organizacemi.

Projekt E! 4497 SURFJET uvedl Jan Přenosil, který vedle základních technických informací a komerčních výsledků zdůraznil, že bez možnosti národního spolufinancování z prostředů EUREKY by tento projekt vůbec nevzniknul a nebyl řešen. Surfové prkno s motorovým bylo na semináři přímo vystaveno a vzbudilo zasloužený obdiv a dotazy účastníků.

prezentace

Projekt E! 5885 SQAH a jeho výsledky byly za řešitelský tým představeny Josefem Vostřelem. Výzkumný výstup řešení projektu, zaměřený na vyšlechtění jemných aromatických odrůd českého a anglického chmele vhodných pro pěstování na nízkých konstrukcích s celosvětovým uplatněním při výrobě kvalitního piva, byl již výrobně testován a všem účastníkům semináře bylo k ochutnání rozdáno stočené nalahvové pivo se speciální etiketou projektu EUREKA.

prezentace

Petr Hladík, senior manažer pro výzkum, vývoj a inovace Technologického centra AV ČR, uvedl systém a strukturu podpory podnikání a technologického transferu v České republice. Podrobně se soustředil na seznámení s jednotlivými nástroji a uvedl příklady programů na podporu podnikání, které jsou řízeny a koordinovány MPO (včetně CzechInvest a CzechTrade), MŠMT, TA ČR, Technologickými a inovačními centry, AIP ČR, z.s. a dalšími oborovými asociacemi a svazy.

prezentace

Marek Valdmann, ředitel BIC Ostrava, s.r.o., představil činnost svojí organizace, která plní funkci jako vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor, dále provádí a zajišťuje konzultační služby a řízení projektů a různé typy technických a dalších služeb. BIC Ostrava napomohl úspěšně připravit 30 projektů EUREKY s účastí českých organizací a 5 dalších projektů je v přípravné schvalovací fázi. Aktivně se také zúčastňuje na činnosti klastrového projektu EURIPIDES-2. V uplynukých letech BIC Ostrava sehrál významnou roli při revitalizaci části výrobních prostor bývalých Vítkovických železáren n.p., jejich rekonstrukci a současném využití v komplexu vědeckotechnického parku a podnikatelského inkubátoru.

prezentace

Závěrečné výsledky semináře a shrnutí bylo společně provedeno S. Haladou a A. Gutem. Uspořádání semináře vhodně uvedlo 20 let členství České republiky v programu EUREKA, které bylo schváleno na Konferenci ministrů členských zemí EUREKY v závěru předcházejícího předsednictví Švýcarska v roce 1995. Společně vyhlášená výzva pro podávání záměrů projektů EUREKA a Eurostars vytváří motivaci pro přípravu nových projektů a možnosti pro rozšíření spolupráce českých a švýcarských organizací ve výzkumných a inovačních projektech s komerčně uplatnitelnými výstupy. Připravovaný EUREKA Innovation Event, který se koná v listopadu v Basileji umožní další setkání projektových manažerů a odborníků s cílem připravit jak projekty, tak i náměty dalších společných aktivit.

Fotogalerie

Zpracoval: S. Halada
Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.