Úterý 4. 12. 2012


Plenární sekce „Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR
a Systém inovačního podnikání v ČR“


Letošního 19. mezinárodního sympozia s výstavou INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, se zúčastnilo prvního dne jednání – plenární sekce 71 účastníků.


Pavel Švejda, předseda programového a organizačního výboru INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR zahájil jednání a přivítal přítomné na 19. ročníku sympozia s výstavou a 17. ročníku Ceny Inovace roku:

 • v úvodu podal informace organizačního charakteru
 • stručně seznámil přítomné s obsahem 19. mezinárodního sympozia INOVACE 2012 (v rámci 4 sekcí upozornil: na vernisáž výstavy a křest CD ROM (obalu) v 16.00 hod. ve 4. patře, setkání vystavovatelů a účastníků INOVACE 2012 – Klub techniků, 1. patro; na projekt SPINNET Společnosti vědeckotechnických parků ČR – celostátní konference a vyhlášení výsledků celostátní soutěže o nejlepší studentský inovativní podnikatelský záměr - dne 5. 12.; na vyhlášení výsledků VIZIONÁŘI 2012 v Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9 - dne 6. 12. v 18 hodin); s obsahem 19. mezinárodního veletrhu invencí a inovací (68 vystavovatelů, brožura Vystavovatelé INOVACE 2012, Anketa návštěvníků výstavní sekce – přízemí, do 7. 12, 15.00 hodin) a 17. ročníkem Ceny Inovace roku 2012 (první ročník v r. 1996, přihlášené produkty do soutěže – viz časopis ip tt č. 4/2012, str. 34, vyhlášení výsledků 7. 12. v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci, Praha 1, cílem je zařadit inovační produkty mezi výsledky VaVaI /do RIV/ - předložit RVVI v rámci závěrů INOVACE 2012)
 • v závěru své prezentace odkázal na časopis ip tt č. 1/2012, str. 2 s informací o činnostech a projektech AIP ČR, z.s. v roce 2012, na článek v ip tt č. 4/2012, str. 2 a připomněl možnost využít diskusního fóra AIP ČR, z.s. k dotazům, námětů, připomínkám a informacím, * více viz
 • Na základě loňské účasti pana Bohuslava Svobody, primátora hl. města Prahy, uvedl zařazení příspěvku

Rozvojové projekty Praha, a.s.

Jitka Kárníková
, Rozvojové projekty Praha, a.s.

 • uvedla poslání Rozvojové agentury hlavního města Prahy, její činnost a projekty: „Reality a projektový management“ (realitní portál majetku hlavního města Prahy, bulletin investičních příležitostí v katastrech hl. města, příprava rozvojových projektů, mediátor rozvojových území: oblast Trojmezí, Opatova a dalších),
 • blíže informovala o projektu „AKCELERACE“ Program podpory podnikání na území hlavního města Prahy
 • dále uvedla praktické produkty projektu Akcelerace – Inovační vouchery - finanční nástroj pro podporu spolupráce podnikatelů s vědeckovýzkumnými kapacitami, * více viz


Pavel Švejda prohlásil 19. ročník za zahájený a předal slovo Martinu Štíchovi, Ministerstvo průmyslu a obchodu, který se ujal moderování plenární sekce. Uvedl příspěvky dopoledního programu:


Hodnocení výzkumu, vývoje a inovací

Marek Blažka
, poradce

 • informoval o současných způsobech hodnocení („kafemlejnek“, hodnocení AV ČR) o dosavadních výsledcích projektu IPn Metodika (k čemu hodnocení slouží – k rozdělení institucionálních prostředků nebo kvalitní informaci o úrovni instituce)
 • dále zmínil současné problémy hodnocení a uvedl 10 hlavních důvodů problémů hodnocení (za nejzávažnější považuje ignorování výsledků programů a výsledků inovací), navrhl se zamyslet nad dramaticky zjednodušeným systémem hodnocení pro rozdělování dotací a uspořené prostředky dát jednotlivým VO, aby si samy zhodnotili kvalitu svých týmů (oddělení, kateder apod.)?
 • v závěru svého vystoupení vyzval k zamyšlení nad přípravou jednoduššího a objektivnějšího systému hodnocení, které by skutečně fungovalo, Je třeba se zamyslet nad tím, co vlastně chceme, kde děláme chyby a jak způsob hodnocení co nejvíce zjednodušit. Je možné a je nutné změnit filozofii přístupu k hodnocení, přestat ho komplikovat a opakovat staré chyby a velmi rychle začít znovu s tím, co může příští rok skutečně fungovat.
  Systém dotací na rozvoj výzkumných organizací se při další změně (např. při snížení výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace) zhroutí a pak bude pozdě. Viz též ip tt 2012, č. 4, str. 2-3, kde odkázal i na svůj článek o Hodnocení výzkumných organizací a jejich výsledků v ip tt 2012, č. 1, str. 2-3, * více viz


Podpora inovací v rámci kohezní politiky

Olga Letáčková
, Ministerstvo pro místní rozvoj

 • v úvodu uvedla aktuální stav čerpání NSRR programových období 2007- 2013 (k 7. 11. 2012) a období 2014 – 2020
 • informovala o přípravě nového programovacího období (Strategie Evropa 2020 a její cíle)
 • zmínila návrhy nařízení EU (dle předsedajících zemí) a klíčové prvky nařízení
 • MMR pověřeno koordinací příprav programovacího období 2014-2020 (přehled navržených programů)
 • na závěr uvedla návrhy Platforem pro přípravu programovacího období 2014 – 2020 a časový harmonogram pro přípravu programovacího období 2014- 2020, * více viz


ČVUT a technické vzdělávání

Vojtěch Petráček
, České vysoké učení technické v Praze

 • představil zajímavé téma – problémy a možnosti řešení v oblasti technického vzdělávání (stručná analýza, formulace hlavních problémů, možných dopadů a návrh řešení)
 • informoval o stavu technického vzdělávání a pozici ČVUT v oblasti technického vzdělávání
 • uvedl hlavní problémy nízkého zájmu o technické vzdělávání (náročné obory, pokles znalostí matematiky apod.)
 • v závěru uvedl cesty ke zlepšování technického vzdělávání (od základních a středních škol, podchytit talenty formu soutěží, zvýšit nároky na střední školy, potřeba dofinancování v oblasti strukturálních fondů)
 • v závěru uvedl strategii ČVUT v Praze ke zlepšení technického vzdělávání (důraz na kvalitu VaV, mezinárodní spolupráce – důležité zapojení studentů, kontakt s učiteli středních škol – koordinace obsahu výuky a její návaznosti) se společným cílem – růst země, * více viz


Vizionáři 2012

David Kratochvíl
, CzechInno, z.s.p.o.

 • ve svém příspěvku seznámil přítomné s posláním zájmového sdružení právnických osob a základním cílem - podpora inovačního podnikání v ČR, s cíli činnosti sdružení CzechInno
 • dále představil cíle projektu: představit hlavní cíl a ocenit podnikatele, tzv. „Vizionáře“, kteří dokázali inovativně zareagovat na současný hospodářský vývoj, umožnit sdílení inovačních „best practices“ napříč podnikatelským prostředím a pomoci těmto „Vizionářům“ s rozšířením jejich inovativního podnikání, služeb a produktů
 • v závěru prezentace uvedl přehled loňských oceněných subjektů (společenský a technický přínos)
 • i letos projekt vyvrcholí slavnostním večerem a předáním cen vybraným podnikatelům – „Vizionářům 2012“ v Clarion Congress Hotel Prague, Praha 9 - dne 6. 12. v 18 hodin (budou též medializováni prostřednictvím České televize a dalších médií, * více viz


Best Innovator 2012

Marian Švrček
, A. T. Kearney

 • soutěž zaměřena na firmu/subjekt s nejlepším inovačním potenciálem (myšlenkou realizovanou se ziskem na trhu)
 • přihlášeno 100 subjektů s ambicemi na nejlepší inovační podnik, 46 splnilo podmínky soutěže a 20 z nich prošlo do finále (na základě tříhodinového pobytu komise v podniku došlo k vyhodnocení nejlepšího inovačního podniku)
 • dále přestavil mezinárodní společnost a její aktivity
 • v rámci soutěže jsou podniky rozděleny do kategorií (malé a střední podniky; velké podniky), v kategorii malé podniky zvítězila firma COMTES FHT (výzkum a aplikace nových materiálů v průmyslu), v kategorii velké podniky zvítězila firma LINET (nemocniční lůžka – neustálá inovace, použití v celém světě)
 • dále uvedl typické znaky odlišující oceněné firmy od ostatních firem
 • v závěru informoval o vyhlášení dalšího ročníku soutěže v roce 2013 s vyhlášením vítězů v roce 2014 (proces hodnocení je časově náročný), * více viz


Následovala diskuse k dopoledním prezentacím (oznámena možnost využít Diskusního fóra AIP ČR, z.s. (http://www.aipcr.cz):

Pavel Švejda, AIP ČR, z.s.: navázal na prezentaci M. Švrčka, odkázal na informace na webu a uvedl trojici soutěží v rámci letošní INOVACE 2012 (Best Innovator – Firmy, VIZIONÁŘI – lidé a Cena Inovace roku – výrobek, postup, služba) a vyzval

Anatolije Grišanoviče, Běloruský inovační institut, ke stručné prezentaci

 • více než 10 letou spolupráci s AIP ČR, z.s., spolupráci ČR a Běloruska v oblasti inovací
 • představil běloruskou delegaci, Běloruský inovační fond a spolupráci s Technologickým centrem v Minsku (oblast nanotechnologií) a uvedl příklady spolupráce běloruských a českých organizací.


Martin Štícha poděkoval všem přednášejícím za jejich zajímavé příspěvky a ukončil dopolední část plenární sekce.


V odpolední části plenární sekce následovaly přednášky:


Metoda relačních matic a její využití

Otakar Král
, ISQ Praha, a.s.

 • navázal na příspěvek o problému hodnocení inovací a seznámil přítomné s metodou relačních matic (MRM), kterou lze využít jako metodiku hodnocení pro oblast výroby, služeb, veřejné a státní správy (MRM využita i při sčítání lidu v ČR, r. 2011 – plně se osvědčila
 • podrobněji informoval o postupu při tvorbě MRM, o sestavení a výpočtu relačních matic a uvedl příklady využití MRM – Metodika kvantifikace výsledků ověřování metodou relačních matic v rámci projektu SLDB 2011 (Sčítání lidu, domů a bytů 2011), kategorie veřejné správy, viz též ip tt 2012, č. 4, str. 10-11 a č. 3, str. 12-13, * více viz


Vědecké projekty a jejich význam pro inovace

Igor Bazikov
, Ruská akademie přírodních věd

 • informoval o Ruské Akademii přírodních věd a její české pobočce, která vznikla v roce 2005
 • prezentoval rusko-český vědecký objev „Fenomén transdermální dopravy léčivé látky s dvoufázovou silikonovou nanovezikulou“, který je základem společného projektu pro transdermální léčbu rakoviny kůže, * více viz


Postavení a úkoly Mezinárodního centra pro vědeckotechnické informace

Marina Tumanova
, zástupce ředitele ICSTI

 • nejprve poděkovala doc. Švejdovi a AIP ČR, z.s. za možnost účasti na letošní INOVACI 2012
 • informovala o aktivitách ICSTI, organizační struktuře (uvedla základní fakta, přehled 22 členských států – vládní úroveň, 14 států na nevládní úrovni), zmínila historii – roli ČSSR v roce 1969 jako zakládajícího členského státu, konference a jednání výboru zplnomocněných představitelů ICSTI v roce 2009 v ČR
 • v závěru uvedla přehled činností, zmínila výhody členství a informovala o možnosti objednání a zaslání publikací (některé jsou i zde k dispozici),* více viz


Zkušenosti RINKCE při provádění expertízy ve vědeckotechnické oblasti

Gennadij Bachturin
, RINKCE, Moskva

 • RINKCE založen v r. 1991 jako víceprofilová vědeckovýzkumná expertní a konzultační organizace
 • uvedl základní funkce organizace, její organizační strukturu; kriteria výběru expertů; účast při přípravě federálního zákona O vědě a vědeckotechnické politice a dalších normativně právních nařízení; uvedl výsledky expertíz, informační systém přípravy analytických dokumentů (graf); strukturu, registr a klasifikaci expertů (dle oborů), množství provedených expertíz za posledních 5 let
 • v závěru informoval o plánech činnosti RINKCE v souladu s vědeckotechnickou politikou Ruské federace, * více viz


Projekt SPINNET (SPolupráce, INovace, NETworking)
Pavel Švejda
, Společnost vědeckotechnických parků ČR

 • pozval přítomné na zítřejší 2. celostátní konferenci projektu SPINNET a podal základní informace o projektu
 • SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol
 • výchova studentů ve VTP formou stáže
 • uvedl dobu řešení projektu: 09/2011 – 08/2014 a cíl projektu: podpořit spolupráci mezi partnery projektu, definovanou cílovou skupinou, aplikační a veřejnou sférou. Vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV (výzkum a vývoj) sektoru s aplikační sférou prostřednictvím vhodně zvolených partnerů v jednotlivých regionech.
 • uvedl 12 partnerů a klíčové aktivity projektu (návaznost na prezentaci prorektora ČVUT Vojtěcha Petráčka), monitorovací indikátory (prezentace Olgy Letáčkové) a připravované nově vytvořené/inovované produkty (6), zdůraznil význam výstupů pro mezinárodní spolupráci
 • v závěru prezentace uvedl úkoly a zodpovědnost regionálních projektových manažerů, hlavní úkoly 4. monitorovací období a základní harmonogram projektu – monitorovací období (termíny),* více viz


Následovala diskuse, kterou řídil Martin Štícha:

* Miroslav Pittner, ČKVŘ: dotaz na ruské kolegy v čem se projevují potíže v oblasti vědeckého výzkumu a inovací, jak je překonávají a řeší – Pavel Švejda reagoval v širším kontextu, v ČR (problém naslouchání si tři skupin), návrh závěru, aby inovační produkt, technologický postup, služba byly zařazeny mezi výsledky VaVaI (do RIV) – motivace k získávání bodů
*Tibor Kovalský, ČKVŘ: navázal na problém technického vzdělávání ČVUT (V. Petráček) a informoval o projektu „technické školky“ – rozvíjet technické dovednosti od dětství, zájem 29 školek – informaci ocenil Martin Štícha a vyzval Pavla Švejdu ke shrnutí prvního dne:


Pavel Švejda ocenil celou řadu souvisejících vystoupení a uvedl v rámci Závěrů plenární sekce:

 • obecný závěr – všechna vystoupení budou zveřejněna na webových stránkách AIP ČR, z.s.
 • ocenil vystoupení J. Kárníkové (návaznost na primátora B. Svobodu – Pražská rada pro výzkum a ekonomiku PRVEK)
 • zařadit inovační produkty mezi výsledky VaVaI (do RIV) - předložit do RVVI
 • podpořit technické vzdělávání
 • využívat Diskusní fórum AIP ČR, z.s. na www.aipcr.cz
 • závěry INOVACE 2012 zaslat předsedovi vlády ČR Petru Nečasovi, který převzal záštitu nad INOVACE 2012 a Cenou Inovace roku 2012
 • připravit jubilejní 20. ročník INOVACE 2013, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR


Pavel Švejda i Martin Štícha poděkovali přítomným za účast a přednášejícím za zajímavé příspěvky.


Od 16 hodin následovala Vernisáž výstavní části se křtem CD ROM Technologický profil ČR, verze 13; konala se ve 4. patře za účasti 41 účastníků.


Vernisáž zahájil Pavel Švejda, přivítal přítomné, upozornil na brožuru "Vystavovatelé - The Exhibitors" INOVACE 2012 s uvedením česko-anglické charakteristiky vystavovatelů, kterou AIP ČR, z.s. vydala pro vystavovatele a návštěvníky výstavy. Předal slovo Janu Kofroňovi, garantu výstavní části INOVACE 2012, který pokřtil CD ROM Technologický profil ČR, verze 13, obsahuje 3133 záznamů; náklad 1000 kusů.


Pavel Švejda provedl přítomné výstavní částí a zástupci vystavovatelů postupně představili své postery a prezentace v jednotlivých podlažích budovy ČSVTS postupně od 4. patra do přízemí:


4. patro

AIP ČR, z.s. – projekty a činnosti – Pavel Švejda seznámil přítomné stručně s činnostmi a projekty AIP ČR, z.s. a dalšími vystavenými postery výstavní části
Systém inovačního podnikání v ČR
Technologický profil ČR
Support of the EUREKA and Eurostars Programmes
Activity MOBILITY
KONTAKT II (LH)
SVTP ČR
Projekt SPINNETICSTI - INTERNATIONAL CENTRE FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL INFORMATION
RINKCE (www.extech.ru) - Anatolij Bachturin informoval o činnosti
Rusko – česká spolupráce
Bělorusko– česká spolupráce
Česko – Běloruské inovační centrum
Projekt Česko - běloruské inovační centrum, ochutnávka produktů
Vědeckotechnická spolupráce s ostatními zeměmi
MIC - Mezinárodní inovační centrum (www.mov.gov.ru)


3.patro

AVO
INCEL
EUREKA, Eurostars
RRA Ústeckého kraje – projekt CLUSTERS-CORD
Karlovarská agentura rozvoje podnikání
Centrum evropského projektování
Středočeský kraj – vědeckotechnické parky
Rada vědeckých společností ČR
Inženýrská akademie ČR
Projekt Karlův most – oprava – získal ocenění Inženýrské akademie ČR
Úřad průmyslového vlastnictví
Česká technologická platforma strojírenství
Technologická platforma pro udržitelné vodní zdroje ČR
Bělorusko-česká spolupráce - Ala Minko informovala o spolupráci, ochutnávka výživových doplňků (obohaceno vitamíny)
Ministerstvo školství a vědy Ruské federace zástupci delegace prezentovali své projekty:
Emelin Nikolaj, Smirnova Katerina,
Inovativní technologie zobrazení video informací “VisioSmart”
Alex Pronichkin, Institut moskevské inženýrské fyziky
Prostředky k ochraně Vašeho mobilního telefonu od naslouchání “GreenHead”
Michael Skorobogatov, Institut moskevské inženýrské fyziky
Příprava odborníků pro oblast inovačního podnikání
Anna Mazaletskaya, Anastasia Ivashkovskaya, Jaroslavská státní universita
Technopark MADI v procesu budování inovační prostředí cesta/silnice komplexu Ruska
Yuri Vasiliev, Anna Evgenyeva, Moskevská státní automobilová a silniční technická univerzita


2. patro nebylo, po dohodě s ČSVTS, vzhledem k provozním podmínkám při zabezpečování akcí ČSVTS, využito.


1. patro

AIP ČR, z.s. – informace o asociaci
Systém inovačního podnikání ČR
Technologický profil ČR
Odborný časopis Inovační podnikání a transfer technologií
Mediální partneři - BusinessInfo
Klub inovačních firem AIP ČR, z.s.
Regionální inovační infrastruktura
Odborné týmy k inovačnímu podnikání v krajích ČR (ČARA, přehled zástupců AIP ČR, z.s. v krajích)
Ochranné známky AIP ČR, z.s.
Referenční list AIP ČR, z.s.
Cena Inovace roku 2012 – výsledky budou vyhlášeny 7. 12.
Technologické centrum AV ČR
European Enterprise Network
ČSNMT
Aktivita MOBILITY – česko rakouská spolupráce projekt 7AMB12AT005 – B. Švecová, VŠCHT prezentovala řešení projektu; (partner Ali Ajami – TU Vídeň)
TA ČR - Pavel Švejda upozornil na informační materiály (pro přípravu projektů)
AMVIS
CESNET
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta - I. Fialová prezentovala projekt Domácí násilí na seniorech (vznikl na základě praxe) - proběhla ukázka instruktážního filmu
Český výzkum, a.s.
ČSJ
Český statistický úřad
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
VUT v Brně, Fakulta stavební


Přízemí

V přízemí je umístěna anketa návštěvníků s anketními lístky – bude vylosován jeden účastník ankety a vyhodnocen nejlepší výstavní panel.

Informační centrum
AIP ČR, z.s.
Vystavovatelé
Aktivita MOBILITY
EUREKA, Eurostars
Systém inovačního podnikání v ČR
ČSVTS
Cena Inovace roku 2012 – přihlášené produkty
Cena Inovace roku 2013 - vyhlášení
Vizionáři 2012 - kandidáti
MEDIN Orthopaedics – Daniel Bodlák představil implantát náhrady kloubu palce u nohy, podané jako vynález – na udělení patentu
SOMA
VŠCHT
MIVEN – Petr Kobylka prezentoval exponáty UPRIGHT POSITIONER – transport pomocí hlubokozmraženého tekutého dusíku
SLAVONA – nová dimenze v konstrukci oken
LAMBDA – Miroslav Hruška informoval o technologii získávání vody ze vzduchu
Národní Tkáňové Centrum
VÚPS – Miroslav Dienstbier a Martin Slabý – prezentovali Celia bezlepkové pivo
Chmelařský institut – J. Ježek prezentoval přihlášený produkt, důraz na zelené hnojení
Cena inovace roku 2012 - 348 řešení se konzultovalo, 15 podaných přihlášek (na základě povinné konzultace)

V průběhu Inovace 2012 pracuje v prvním patře, v místnosti B 142Informační centrum AIP ČR, z.s., které poskytuje informace o prezentacích organizací, dále soustřeďuje prezentační materiály vystavovatelů, poskytuje informace o umístění posterů jednotlivých vystavovatelů v budově a o konání jednotlivých akcí během INOVACE 2012.

V závěru vernisáže Pavel Švejda všem poděkoval za účast a uvedl Vystoupení komorního pěveckého sboru Vocalica, který opět příjemně doplnil program prvního dne plenární sekce. Po hezkém kulturním zážitku pozval přítomné do Klubu techniků ČSVTS na Setkání s vystavovateli a účastníky INOVACE 2012, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, které se konalo od 18.30 hodin.
Setkání se zúčastnilo 46 osob.Fotogalerie 4-12-2012

Fotogalerie z vernisáže


Zpracovali: V. Mísařová, P. Švejda

Fotogalerie: I. Němečková

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.