Systém inovačního podnikání
v České republice


Hlavní partneři
Regionální orgány Vláda ČR Parlament ČR Úřad průmyslového
vlastnictví
Komory   Pracoviště VaVal
Banky
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Nadace
Tuzemští partneři   Zahraniční partneři

Vybrané ústřední orgány státní správy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí

Členové AIP ČR, z.s. a další partneři
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. Česká společnost pro nové materiály a technologie
Český svaz stavebních inženýrů   Fakulta strojní ČVUT v Praze
Rada vědeckých společností ČR

Asociace inovačního podnikání
České republiky, z.s.


Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební ČVUT v Praze Asociace výzkumných organizací
Česká zemědělská univerzita v Praze Asociace strojních inženýrů ČR
Univerzita Karlova v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
RINKCE,
Ruská federace

Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích:

CzechInno, z.s.p.o.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.

Enterprise Europe Network ČR

International Centre for Scientific and Technical Information

Mezinárodní obchodní komora ČR

Technology Innovation Information

Transfera.cz

České centrum Institution of Engineering & Technology
Česká společnost pro jakost, z.s. Český komitét pro vědecké řízení
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů  Česká asociace rozvojových agentur 
Technická Univerzita v Liberci  Asociace pro poradenství
 Asociace pro vodu v krajině ČR  Univerzita Palackého v Olomouci
 Národní klastrová asociace  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Asociace nanotechnologického průmyslu ČR Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Podnikatelské subjekty
Pracoviště transferu technologií Vědeckotechnické parky Inovační firmy Další podnikatelské subjekty

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2015 Magicware s.r.o.