Systém inovačního podnikání
v České republice


Hlavní partneři
Regionální orgány Vláda ČR Parlament ČR Úřad průmyslového
vlastnictví
Komory   Pracoviště VaVal
Banky
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Nadace
Tuzemští partneři   Zahraniční partneři

Vybrané ústřední orgány státní správy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí

Členové AIP ČR, z.s. a další partneři
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. Česká společnost pro nové materiály a technologie
Český svaz stavebních inženýrů   Fakulta strojní ČVUT v Praze
Rada vědeckých společností ČR

Asociace inovačního podnikání
České republiky, z.s.


Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební ČVUT v Praze Asociace výzkumných organizací
Univerzita Karlova v Praze Asociace strojních inženýrů ČR
Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
RINKCE,
Ruská federace
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Česká společnost pro jakost, z.s.

Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích:

CzechInno, z.s.p.o.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.

Enterprise Europe Network ČR

International Centre for Scientific and Technical Information

Mezinárodní obchodní komora ČR

RexLex Nova

Technology Innovation Information

Transfera.cz

České centrum Institution of Engineering & Technology
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Český komitét pro vědecké řízení
Technická Univerzita v Liberci  Česká asociace rozvojových agentur 
 Asociace pro vodu v krajině ČR  Asociace pro poradenství
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.  Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Podnikatelské subjekty
Pracoviště transferu technologií Vědeckotechnické parky Inovační firmy Další podnikatelské subjekty

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2017 Magicware s.r.o.