Systém inovačního podnikání
v České republice


Hlavní partneři
Regionální orgány Vláda ČR Parlament ČR Úřad průmyslového
vlastnictví
Komory   Pracoviště VaVal
Banky
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Nadace
Tuzemští partneři   Zahraniční partneři

Vybrané ústřední orgány státní správy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zahraničních věcí

Členové AIP ČR, z.s. a další partneři
Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. Česká společnost pro nové materiály a technologie
Český svaz stavebních inženýrů   Fakulta strojní ČVUT v Praze
Rada vědeckých společností ČR

Asociace inovačního podnikání
České republiky, z.s.


Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební ČVUT v Praze Asociace výzkumných organizací
Univerzita Karlova v Praze Asociace strojních inženýrů ČR
Západočeská univerzita v Plzni Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
RINKCE,
Ruská federace
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Česká společnost pro jakost, z.s.

Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v tuzemských a zahraničních organizacích:

CzechInno, z.s.p.o.

Český svaz vědeckotechnických společností z.s.

Enterprise Europe Network ČR

International Centre for Scientific and Technical Information

Mezinárodní obchodní komora ČR

Technology Innovation Information

Transfera.cz

České centrum Institution of Engineering & Technology
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Český komitét pro vědecké řízení
Technická Univerzita v Liberci  Česká asociace rozvojových agentur 
 Asociace pro vodu v krajině ČR  Asociace pro poradenství
 Národní klastrová asociace  Univerzita Palackého v Olomouci
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Podnikatelské subjekty
Pracoviště transferu technologií Vědeckotechnické parky Inovační firmy Další podnikatelské subjekty

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2016 Magicware s.r.o.