Systém inovačního podnikání v České republice


Hlavní partneři
Regionální orgány Vláda ČR Parlament ČR Úřad průmyslového
vlastnictví
Komory Rada pro výzkum, vývoj a inovace Pracoviště VaVal
Banky
Grantová agentura ČR
Nadace
Tuzemští partneři
Technologická agentura ČR
Zahraniční partneři


Vybrané ústřední orgány státní správy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo zahraničních věcí


Subjekty v AIP ČR, z.s. a další partneři
Společnost vědeckotechnických parků ČR Česká společnost pro nové materiály a technologie
Rada vědeckých společností ČR

Asociace inovačního podnikání
České republiky

 
Český svaz stavebních inženýrů
Fakulta stavební ČVUT v Praze Fakulta strojní ČVUT v Praze
Asociace výzkumných organizací ČR Vysoké učení technické v Brně
Česká zemědělská univerzita v Praze Asociace strojních inženýrů
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Univerzita Karlova v Praze
České centrum Institution of Engineering & Technology Západočeská univerzita v Plzni
Český komitét pro vědecké řízení Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů RINKCE,
Ruská federace
 Česká asociace rozvojových agentur 

Členství AIP ČR, z.s. v tuzemských organizacích

Česká společnost pro jakost
 Sdružení českých podniků v Německu
Svaz průmyslu a dopravy ČR
Komora pro hospodářské styky se SNS, s.o.k.
Asociace institucí a odborníků transferu znalostí, o.s.
CzechInno, z.s.p.o.

Technická Univerzita v Liberci
 Asociace pro vodu v krajině ČR  Asociace pro poradenství
 Česká technologická platforma strojírenství

Členství a partnerství AIP ČR, z.s. v zahraničních organizacích

 Univerzita Palackého v Olomouci
 Národní klastrová asociace
Technology Innovation Information
Mezinárodní obchodní komora
International Centre for Scientific and Technical Information
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích


Podnikatelské subjekty

Pracoviště transferu technologií

Vědeckotechnické parky

Inovační firmy

Další podnikatelské subjekty


        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2015 Magicware s.r.o.