O Ceně Inovace roku


Cena Inovace roku

Asociace inovačního podnikání České republiky vyhlašuje pravidelně od roku 1996 prestižní soutěž o Cenu Inovace roku.

V rámci soutěže jsou hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České republice.

Kritéria

soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem v ČR;

do soutěže se přihlašuje nový nebo významně zdokonalený produkt zavedený na trh v posledních 3 letech (výrobek, technologický postup, služba)

přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi)

Kritéria podrobně

Přihláška do soutěže musí obsahovat jednoznačnou charakteristiku plnění kritérií této soutěže:

A- technická úroveň produktu
B- původnost řešení
C- postavení na trhu, efektivnost
D- vliv na životní prostředí

K jednotlivým kritériím:

ad A)
Pro posouzení technické úrovně produktu je zapotřebí charakterizovat jeho základní vlastnosti (parametry) a porovnat je s parametry dosavadního vlastního nebo konkurenčního produktu. Na tomto základě je možné nejenom posoudit technickou úroveň produktu, ale i rozhodnout, zda se jedná o nový nebo významně změněný produkt, tak jak to vyžadují propozice soutěže. Při porovnávání s konkurenčními výrobky nebo technologiemi je zapotřebí přihlédnout k faktoru času tím, že uvedeme, jak dlouho jsou konkurenční řešení nabízena na trhu. Je logické, že naše řešení by mělo mít vyšší parametry, než řadu let vyráběné konkurenční výrobky nebo aplikované technologie, i když jsou dosud na trhu.

ad B)
Původnost řešení je možné doložit např. autorským osvědčením, přihláškou vynálezu, zlepšovacího návrhu, chráněného vzoru, patentu apod. Význam tohoto kriteria spočívá v tom, že podobným způsobem chráněná inovace poskytuje naději na získání dlouhodobější konkurenční (a tím i ekonomické) výhody než inovace bez této ochrany. Současně se ale může vyskytnout situace, že se autor inovace o žádnou ochranu svého nápadu nebude pokoušet proto, aby na základě údajů, nezbytných pro registraci neposkytl konkurenci vodítko pro napodobení. Na tyto okolnosti je proto vhodné v přihlášce výslovně upozornit.

ad C)
Zkušenosti uplynulých ročníků ukazují, že v přihláškách do soutěže bývá nedostatečně vyhodnoceno postavení na trhu. Jedná se při tom o kriterium zásadní, protože úspěšná inovace nemůže spočívat pouze v tom , že byl nový výrobek uveden na trh nebo nová technologie uplatněna v praxi, ale tato inovace musí být nositelem výrazného ekonomického potenciálu ať už v podobě zvýšení podílu nového výrobku na stávajících trzích, proniknutí na nové trhy, získání nových tržních segmentů, popř. výrazných úspor nákladů u procesních inovací. Doložení těchto přínosů v žádném případě neznamená zatížení přihlašovatele prací navíc pouze pro účely soutěže. Řešitelé by na všech stádiích inovačního procesu měli vyhodnocovat očekávané přínosy řešené inovace, aby tak nenastala situace, která je bohužel typická pro řadu úspěšně vyřešených úkolů technického rozvoje, totiž že tyto výsledky vzhledem k jejich nízké ekonomické účinnosti nemá nikdo zájem realizovat.

Z popisu by mělo vyplynout, že navrhovaný produkt nejenom představuje výrazný inovační počin (je inovací vysokého řádu), ale že je díky uplatnění na trhu současně zdrojem podstatného ekonomického přínosu.

ad D)
Při vyhodnocování vlivu inovace na životní prostředí se mohou vyskytnout tři případy:

- inovace zatěžuje životní prostředí ve vyšší míře, než stávající řešení. Tento negativní vliv na životní prostředí může být v některých případech doprovázen výrazným zvýšením ekonomických výsledků, jako je např. růst produktivity práce, rentability apod. Tyto vyšší efekty mohou umožnit přijmout opatření na ochranu životního prostředí v jiných oblastech
- inovace je bez vlivu na životní prostředí
- inovace příznivě ovlivňuje životní prostředí. Tento pozitivní vliv se může projevit buď přímo (např. v podobě snížení škodlivých emisí při používání nového výrobku nebo technologie), nebo nepřímo v podobě úspory materiálu nebo energie u výrobce.

Současně připomínáme, že přihlášku je nutno odevzdat ve dvou vyhotoveních s fotografií (fotografiemi) přihlášeného produktu a dalšími částmi vyznačenými ve formuláři.

Významnou součástí přihlášky je charakteristika produktu (max. 30 slov, česky/ anglicky). Ta bude použita u oceněných produktů rovněž v části “Inovační produkty” Technologického profilu ČR (www.techprofil.cz, CD ROM TP ČR).

Závěrem je zapotřebí připomenout, že do soutěže je možné přihlásit pouze inovace, to znamená úspěšně na trh uvedené nové výrobky, popř. do praxe zavedené nové technologie a technologické postupy. Tato kritéria nesplňují např. prototypy, určené k dořešení provozních charakteristik. Každoročně bývá ze soutěže vyřazováno několik (řada) přihlášek proto, že přihlašované řešení prozatím nedosáhlo do stádia inovace.

Termíny

Uzávěrka přihlášek 20. ročníku je 30. října 2015; povinná konzultace komplexnosti připravené přihlášky – do 16. října 2015.

Poplatek za přihlášení do soutěže činí 3500 Kč.

Přihlášené produkty mohou autoři prezentovat ve výstavní části INOVACE 2015, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR v Praze ve dnech 1. – 4. 12. 2015.

Vybrané produkty budou zveřejněny v odborném časopisu Inovační podnikání & Transfer technologií vydávaném AIP ČR, z.s., dalších médiích a na webové prezentaci AIP ČR, z.s..

Přihlášení

Přihlášky se vyplňují do formuláře, který bude umístěn včas ke stažení na adrese www.aipcr.cz nebo v časopise Inovační podnikání & Transfer technologií. Přihláška i s přílohami se zasílá ve dvou vyhotoveních na adresu:
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1

Přihláška se posílá navíc elektronickou poštou na adresu:
svejda@aipcr.cz

Vyhodnocení

Vyhodnocení provádí dvanáctičlenná komise složená z odborníků

 • Akademie věd České republiky
 • Asociace inovačního podnikání České republiky
 • České společnosti pro jakost
 • Českého vysokého učení technického v Praze
 • Českého svazu stavebních inženýrů
 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • Úřadu průmyslového vlastnictví
 • Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva
 • Vysoké školy podnikání, a.s.

Slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Inovace roku 2015 proběhne
4. prosince 2015 v prostorách Senátu Parlamentu České republiky.

Nositelé Ceny

2014
19. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2014
Výsledky soutěže

2013
18. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2013
Výsledky soutěže

2012
17. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2012
Výsledky soutěže

2011
16. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2011
Výsledky soutěže

2010
15. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2010
Výsledky soutěže

2009
14. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2009
Výsledky soutěže

2008
13. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2008
Výsledky soutěže

2007
12. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2007
Výsledky soutěže

2006
11. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2006
Výsledky soutěže

2005
10. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2005
Výsledky soutěže

2004
9. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2004
Výsledky soutěže

2003
8. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2003
Výsledky soutěže

2002
7. ročník soutěže o Cenu Inovace roku 2002
Výsledky soutěže

Kontaktní údaje

Další informace získáte na adrese:

Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
+420 221 082 275
svejda@aipcr.cz
www.aipcr.cz

        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel.: 221 082 275, e-mail: svejda@aipcr.cz
Content © Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 - 2015 Magicware s.r.o.