KONTAKT


Limity a pokyny k vyúčtování finančních příspěvků výměnných cest a pobytů programu KONTAKT - Formulář "Vyúčtování …"


Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pověřena zajišťováním věcné kontroly vyúčtování výměnných cest a pobytů projektů dvoustranné mezivládní vědeckotechnické spolupráce v rámci programu KONTAKT.

Jedná se o tyto země: Belgie - Vlámské společenství, Francie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Slovinsko.

Po provedení věcné kontroly předá AIP ČR, z.s. vyúčtování MŠMT, které na jejím základě provede úhradu finančních nákladů příjemci.

Na základě dosavadních zkušeností s organizováním, administrací a finančním vypořádáním je stanoven následující postup při vyúčtování jednotlivých projektů programu KONTAKT.

I. Pro jednotlivé země stanovilo MŠMT tyto finanční limity příspěvků na rok 2008:
(v průběhu roku se mohou tyto limity změnit z rozhodnutí smíšených komisí)

Pořadové číslo Stát Finanční limit
příspěvku k úhradě
pobytových nákladů
zahraničního partnera
(Kč/osoba/den)
Finanční limit
příspěvku na ubytování
zahraničního partnera
(Kč/osoba/den)
Finanční limit
příspěvku na cestovní
náklady do zahraničí
a zpět (na jednu cestu)
1 Belgie - Vlámské
společenství
600 1 500 9 000
2 Francie 600 1 500 12 000
3 Maďarsko    500 1)    1 500 1) 3 000
4 Polsko 500 1 500 3 000
5 Rakousko 462 1 500 3 000
6 Řecko 462 1 500 2)
7 Slovensko 462 1 500 2 000
8 Slovinsko 600 1 500 7 000


1) Pobyt i ubytování = 2 000 Kč. U dlouhodobých pobytů maximálně celkem 30 000 Kč/měsíc.
2) Součet předchozích položek s příspěvkem na cestovní náklady je limitován částkou 45 000 Kč/projekt/rok. Řecko – výzva pro rok 2008 nebyla vyhlášena.


II. Příprava, průběh, hodnocení a financování projektů:
 1. Řešitel zašle AIP ČR, z.s. (příslušné kontaktní osobě) e-mailem oznámení o plánované cestě či návštěvě zahraničního partnera nejméně 14 dnů před jejím zahájením. Oznámení bude obsahovat: a) číslo projektu/ partnerská země, b) řešitele, c) počet osob, d) termín pobytu a dodrží přitom parametry dle schváleného projektu.

 2. Řešitelská organizace - příjemce vyúčtuje přímé náklady spojené s provedenými výměnnými cestami a pobyty po uskutečnění jednotlivých cest v průběhu roku, do 31.10., poslední vyúčtování do 20. 11. 2008.
  Vyúčtování zašle řešitel na formuláři k tomuto účelu vypracovaném "Vyúčtování finančních příspěvků výměnných cest a pobytů programu KONTAKT formou dotace", které musí být podepsáno řešitelem projektu, pracovníkem účtárny a vedoucím účtárny

  formular.doc (40 kB) pro otevření v MS Word 95 a vyšším


 3. Vyúčtování tvoří následující položky v souladu se stanovenými limity a typem výměnného pobytu:
  • Příjemce: ten, v jehož prospěch bylo o poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu rozhodnuto.
  • Řešitel (spoluřešitel) projektu: pracovník odpovědný příjemci za odbornou stránku řešení projektu.
  • Příspěvek na ubytování zahraničního partnera: rozpis počtu osob, noclehů a Kč.
  • Příspěvek na pobytové náklady zahraničního partnera: rozpis počtu osob, dní a Kč. Převzetí částky bude potvrzeno podpisem zahraničního partnera s uvedením čísla cestovního pasu a data převzetí.
  • Příspěvek na cestovní náklady českých účastníků doložené jízdenkami, v případě použití osobního vozidla cestovní příkaz: rozpis počtu osob, Kč na osobu a Kč celkem.
  • Zdravotní pojištění: rozpis počtu osob, Kč.
  • Celkem Kč: součet dílčích položek.

 4. Jako variabilní symbol k číslu účtu na formuláři "Vyúčtování …" i u veškeré projektové korespondence musí být uváděno číslo projektu uvedené v „Rozhodnutí“. .

 5. Originály dokladů si uloží řešitelská organizace - příjemce a Asociaci inovačního podnikání ČR zašle jejich kopie (faktura za ubytování zahraničního partnera, doklad o převzetí příspěvku na pobytové náklady zahraničního partnera, cestovní doklad a doklad o zdravotním pojištění českého partnera).

 6. Financování projektů je hodnoceno každý rok. Na konci prvního roku řešení předloží řešitel průběžnou zprávu spolu s posledním vyúčtováním (cca 1-2 normostrany) o řešení projektu:

  formular.doc (22 kB) pro otevření v MS Word 95 a vyšším

  Průběžnou zprávu zašle řešitel příslušnému manažeru v jednom vyhotovení s posledním vyúčtováním v prvním roce řešení projektu.

  Při ukončení projektu zpracuje závěrečnou zprávu (max. 2 normostrany):

  formular.doc (21 kB) pro otevření v MS Word 95 a vyšším

  zahrnující vědecké výsledky; využití výsledků řešení projektu; sdělení, zda bude spolupráce pokračovat i po ukončení projektu; doporučení pro další období, například perspektivy spolupráce.

  Závěrečnou zprávu zašle řešitel projektu Asociaci inovačního podnikání ČR, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, nejdéle do 31. 12. posledního roku řešení projektu. POZOR: pro vyúčtování platí výše uvedené termíny - II. bod 2!
Aktualizováno dne 23. 5. 2008Obsah (c) 2001-2024 Asociace inovačního podnikání ČR, Design & Graphics (c) Magicware s.r.o.