Závěry semináře Inovace a technologie v rozvoji regionů


Ve čtvrtek 24. 4. 2014 uspořádaly Asociace inovačního podnikání ČR, z.s. (AIP ČR, z.s.) a Česká asociace rozvojových agentur (ČARA) 13. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů, který se uskutečnil od 10.00 hodin v sálu P3, pavilonu P, Veletrhy Brno a. s., v rámci doprovodného programu veletrhu URBIS INVEST 2014.

Semináře se zúčastnilo 25 odborníků z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, odborných týmů k inovačnímu podnikání v krajích, vědeckotechnických parků, inovačních firem a dalších zájemců o problematiku inovací a technologií v krajích ČR. Na seminář navazovala řada setkání na stáncích krajů ČR a dalších vystavovatelů v pavilonech P a F.

Seminář zahájil a moderoval Vladimír Gašpar, předseda ČARA, viceprezident AIP ČR, z.s., uvítal přítomné a seznámil je s programem a cíli semináře. Představil jednotlivé přednášející a předal slovo prvnímu z nich.

* Pavel Švejda, AIP ČR, z.s., „Regionální inovační strategie RIS3 krajů ČR a RIS3 ČR“ Ve svém vystoupení se zaměřil na úlohu AIP ČR, z.s. od 23. 6. 1993, ustavení krajů ČR, přípravu RIS3 krajů ČR a RIS3 ČR, Dohodu o partnerství pro programové období 2014 – 2020, dokončení RIS3 krajů ČR a RIS3 ČR, a přípravu a schválení operačních programů 2014+. Zdůraznil aktivní úlohu AIP ČR, z.s., ČARA a dalších subjektů v rámci Systému inovačního podnikání v ČR při plnění výše uvedených úkolů.
Prezentace

* Marie Pavlů, Útvar EEN, Centrum pro regionální rozvoj ČR „Czech Local Visibility Events“ – projekt řízený českými EEN
Celosvětová poradenská síť Enterprise Europe Network (EEN), která byla založena a je řízena Evropskou komisí se - kromě jiného – významně věnuje i podpoře inovací a transferu technologií. Česká pracoviště EEN (11 v ČR) poskytují podporu MSP a poradenství zejména firmám, které mají potenciál jak pro inovace, tak i zvýšení konkurenceschopnosti na světovém trhu. Síť EEN v r. 2014 dostala možnost se ještě více prezentovat a v rámci projektu Czech Local Visibility Events zapojit do společných aktivit i další organizace a instituce. Projekt má motto „Společně pro úspěch vašeho podnikání“ a podrobnosti o něm i všech partnerech (již více než 30, mezi nimi i AIP ČR, z.s.) hledejte na webu www.crr.cz/een/visibility. Motto vystihuje i cíl projektu: partneři projektu budou organizovat a nabízet společně a koordinovaně vybrané služby, akce i produkty, určené zejména malým a středním podnikům (MSP), a to během celého roku 2014. Cílem této spolupráce je ukázat, že aktivity organizací, poskytujících poradenství a podporu MSP, se navzájem doplňují a vytvářejí systém, který pomůže firmám získat snadno konkrétní a cílenou službu či produkt, umožňující jim zvýšit konkurenceschopnost a zefektivnit jejich podnikání. Projekt vyvrcholí společnou konferencí, a to 4. 11. 2014 v Praze.
Prezentace

Příklady regionálních inovačních strategií dvou vybraných krajů -

* Daniel Všetečka, Pavel Šubrt, Centrum investic, rozvoje a inovací Hradec Králové „Královéhradecký kraj“

Byl představen krátký úvod do podstaty RIS3, cíle/nástroje krajské RIS3, návrh domén krajské specializace, partnerská platforma, která se právě rozjíždí a plánuje se využívat pro RIS3.
Prezentace

* Jiří Herinek, VTP UP v Olomouci „Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje“ Prezentace byla zaměřena na informace o přípravě přílohy Strategie inteligentní specializace pro Olomoucký kraj. Účastníci byli stručně seznámeni s dosavadním průběhem návrhu této strategie a tvorbou partnerství v Olomouckém kraji (Krajská rada pro inovace, Inovační platformy, Výkonná jednotka). Byl představen aktuální návrh klíčových oblastí změn a jednotlivých cílů. V závěru prezentace byly uvedeny některé navržené nástroje, kterými by se strategie měla v následujících letech naplňovat.
Prezentace

* Svatopluk Halada, projektový manažer AIP ČR, z.s. „Programy EUREKA a Eurostars a RIS3 ČR“ RIS je souborem opatření na podporu inovací, které představují v globalizované ekonomice důležitou konkurenční výhodu vyspělých ekonomik. Hlavními oblastmi aktivit RIS jsou podpora transferu výsledků výzkumu a vývoje do podnikového sektoru, rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji a podpora mezinárodní spolupráce. Programy EUREKA a Eurostars představují konkrétní nástroje, jež napomáhají na základě výzkumu a vývoje rozvoji podnikatelských a inovačních aktivit malých a středních podniků. V celoevropském kontextu potom EUREKA představuje aktivní nástroj pro rozvoj technologií klíčového významu pro udržení budoucí evropské konkurenceschopnosti v důležitých průmyslových odvětvích, zejména v oblasti informačních a telekomunikačních technologií.
Prezentace

Poté následovala diskuse, v jejímž průběhu zazněly tyto náměty, doporučení, připomínky:

  • specifika malých, středních a velkých firem a jejich podíl na exportu včetně jejich výdajů na VaV
  • možnosti zapojení malých firem, bez vlastního VaV do připravované RIS3
  • úloha inovačních voucherů a informace o výši této formy podpory v jednotlivých krajích
  • stálá konference na úrovni NUTS3
  • postup dokončování RIS3 krajů ČR a RIS3 ČR (v souladu s pokyny MŠMT)
  • často nemáme potřebná data k hodnocení jednotlivých součástí RIS3; problémy v interpretaci existujících dat a její účelovosti
  • příprava Národní hospodářské politiky ČR (do 31. 12. 2014); k 22. 4. 2014 je v ČR 133 platných různých strategií
  • problém snižující se úrovně všech typů škol – potřeba přistoupit k razantním opatřením v rámci počtu vysokých škol, počtu jejich studentů a změně ve struktuře studijních oborů (v podmínkách středních a základních škol přijmout opatření ke zvýšení jejich kvality)
  • prezentace technických univerzit v ČR na INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Praha, 2. – 5. 12. 2014

Po diskusi formuloval Vladimír Gašpar závěry semináře:
- využít získané poznatky z průběhu semináře při dokončování dokumentace RIS3 v krajích ČR a RIS3 ČR
- podat informaci o semináři a jeho závěrech vedení AIP ČR, z.s. a pracovním týmům AIP ČR, z.s. „politika, výchova, regiony“ 23. 6. 2014
- uskutečnit 14. seminář Inovace a technologie v rozvoji regionů v roce 2015

V. Gašpar poděkoval přednášejícím za kvalitní příspěvky a účastníkům semináře za aktivní účast.


Zpracovali: P. Švejda, I. Němečková
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.