Závěry semináře Inovační potenciál ČR a spolupráce vysokých škol s průmyslem


Seminář “Inovační potenciál ČR a spolupráce vysokých škol s průmyslem“, jež se konal dne 10.9.2014 v konferenčních prostorách ČSVTS, uspořádala Asociace inovačního podnikání ČR, z.s..

Seminář proběhl za aktivního zájmu více než 40 účastníků, kteří zastupovali vysoké školy, výzkumné organizace, vědeckotechnické parky, malé a střední podniky, technologická a inovační centra, oborové svazy, poradenské organizace, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo průmyslu a obchodu.

Jednání semináře zahájil Pavel Švejda, generální sekretář AIP ČR, z.s., uvítal přítomné a představil jednotlivé přednášejícící. V souladu s programem semináře také vystoupil v jeho úvodní části.

Úloha vysokých škol v Systému inovačního podnikání v ČR a v inovačním procesu Pavel Švejda, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.

Ve vystoupení byl představen a popsán systém inovačního podnikání v ČR, který AIP ČR, z.s. vytváří od roku 1993 a zároveň se podílí na jeho naplňování. Dále byl uveden Technologický profil ČR, jež představuje významný nástroj a rozsáhlou databázi podnikatelských subjektů, vysokých škol, výzkumných organizací a dalších orgánů a organizací v oblasti výzkumu a inovačního podnikání. Přitom byla zdůrazněna úloha vysokých škol, jež provádějí jak vzdělávání odborníků pro oblast inovačního podnikání, tak prostřednictvím národních a mezinárodních výzkumných aktivit se přímo zapojují do inovačního procesu. Účastníci semináře byli rovněž vyzváni, aby využívali pro diskusi a výměnu názorů o problematice výzkumu, inovací a podnikání webovou stránku AIP ČR, z.s. a její část Diskusní fórum.

prezentace

Program EUREKA a Eurostars, aktuální výzvy, možnosti pro vysoké školy v ČR
Svatopluk Halada, Asociace inovačního podnikání ČR, z.s.
Josef Martinec, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

S. Halada v první části prezentace uvedl hlavní cíle a zaměření programu EUREKA a jeho jednotlivé projektové nástroje – individuální projekty, klastrové projekty a projekty Eurostars. Podrobně zmínil přístup a využívání EUREKY vysokými školami a jejich účast v projektech v období 1993-2013. Význam EUREKY podtrhuje malá administrativní náročnost přípravy a podávání projektů. Následně v druhé části prezentace J. Martinec představil národní infrastrukturu EUREKY v ČR a soubor poskytovaných poradenských služeb včetně mechanismu financování, které jsou poskytovány organizacím, jež mají zájem o projektovou účast nebo jsou již řešiteli schválených projektů. Dále uvedl statistický přehled účasti vysokých škol v projektech a přehled nejbližších výzev pro podávání projektů (individuální a klastrové projekty, projekty Eurostars).

prezentace

Technické univerzity v ČR – dosahované výsledky, příprava prezentace na INOVACE 2014, Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR (sympoziální část, výstavní část, Cena Inovace roku)
Prezentace 3 vybraných univerzit:

 • Vladimír Sedlařík, prorektor, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  prezentace

 • Jan Vrbka, emeritní rektor, ředitel útvaru transferu technologií, Vysoké učení technické v Brně
  prezentace

 • Vojtěch Petráček, prorektor, České učení technické v Praze
  prezentace

Všechna vystoupení v rámci tohoto bloku byla zaměřena na uvedení aktivit vědy a výzkumu a konkrétní formy spolupráce zúčastněných technických vysokých škol s průmyslovými podniky. Zmíněny byly také finanční zdroje, které byly získány v rámci národních programů a mezinárodních projektů výzkumu a vývoje včetně investičních prostředků. Všichni tři vystupující rovněž nastínili další záměry do budoucnosti a strategické cíle jejich vysokých škol, které jsou cíleny na rozvoj výzkumných činností a podporu spolupráce s podnikatelskou sférou.

Prezentace V. Sedlaříka také podrobně uvedla probíhající výstavbu další infrastruktury vysoké školy na podporu výzkumu a výsledky řešení praktických aplikací s podniky. Ve vystoupení J. Vrbky byly speciálně komentovány zkušenosti a přínosy inovačních voucherů a příklady a výsledky konkrétních řešení s průmyslovými podniky. V. Petráček podtrhnul mezinárodní aspekt spolupráce s CERN podporující transfer technologií do komerčního využití a uvedl přípravu nových center výzkumu a inovací.

Možnosti dalšího zkvalitňování VŠ v ČR do roku 2020 – Operační programy VVV a PIK

 • Tomáš Novotný, náměstek ministra, Ministersvo průmyslu a obchodu
  prezentace

 • Jaromír Veber, náměstek ministra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  prezentace

V prezentaci náměstka ministra průmyslu a obchodu byly uvedeny principy a kroky vedoucí k implementaci kohezní politiky 2014+. Podrobně byly popsány všechny prioritní osy OP PIK a podíl finanční alokace prioritních os na celkové alokaci OP PIK. Vyhlašování výzev se při splnění definovaných kritérií předpokládá v 1.Q.2015. V další části vystoupení byla značná pozornost věnována možnostem vysokých škol jako příjemců dotací v OP PIK.

Vystoupení náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy se zaměřilo na podporu výzkumu z úrovně MŠMT a byly uvedeny jednotlivé typy finančních zdrojů: prostředky SR, mimorozpočtové prostředky a fondy EU (OP VaVpI, OP VVV). Finanční podpora bude vycházet ze dvou prioritních os. Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum a Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidkých zdrojů pro výzkum a vývoj.

Diskuse
Vzhledem k časovému skluzu, který vyplynul z délky prezentací jednotlivých vystupujících, jež poskytly velmi podrobné a účelné informace, v diskusi byla jenom krátce komentována nezbytnost podpory kontaktů a účinné spolupráce technických vysokých škol s podnikatelskou sférou. Toto spojení vytváří inovační prostředí, které je nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti.

Závěrečné shrnutí semináře , provedené P. Švejdou, konstatovalo praktickou účelnost konání semináře s tím, že inovační podnikání je komplexní systém na kterém se podílí jak oblast výzkumu a vývoje, tak podnikatelské subjekty. Zároveň je nutno zdůraznit, že se jedná o proces, který musí vycházet ze společné motivace obou stran. Nezastupitenou roli v tomto systému představuje i mezinárodní spolupráce a evropské programy podporující aplikovaný a průmyslový výzkum a vývoj.

V úplném závěru semináře P. Švejda pozval přítomné k účasti na sympoziu s výstavou INOVACE 2014 - Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, jež se bude konat od 2.12. do 5.12.2014. Důležitým tématem INOVACE 2014 bude plenární sekce obsahově zaměřená na problematiku „Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR a Systém inovačního podnikání v ČR“.


Zpracoval: S. Halada
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2023 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.