Publikace Základy inovačního podnikání

Článek recenzenta PhDr. Miroslava Pittnera, DrSc., uveřejněný v ip tt 4/2002, str. 27:

"Na přelomu milénia se inovační podnikání stává jedním z dominantních jevů světové ekonomiky. Podniky, které se prosazují nebo se hodlají prosadit na domácích i světových trzích, vynakládají na inovace značné prostředky finanční, materiálové, technické), orientují na ně své lidské zdroje a hledají adekvátní metody řízení, které realizaci inovací umožňují. V našich podmínkách inovační proces, až na světlé výjimky, dosud nedosahuje potřebné úrovně. Lze tudíž uvítat podnětný počin kolektivu autorů, kteří pod vedením ing. Pavla Švejdy, CSc., generálního sekretáře AIP ČR, z.s., předkládají odborným kruhům i ostatním zájemcům první ucelené zpracování problematiky inovačního podnikání v našich podmínkách pod názvem Základy inovačního podnikání (AIP ČR, z.s., Praha 2002). Do tohoto souborného díla jsou vtěleny poznatky a zkušenosti AIP ČR, z.s. z inovačního podnikání u nás z 90. let minulého století, zahraniční zkušenosti včetně přístupů dalších vyspělých zemí k přípravě odborníků pro oblast inovačního podnikání. Publikace, v níž autoři postupují od obecného pojetí inovace, ke konkrétním námětům a doporučením pro inovační podnikání, obsahuje deset kapitol a deset příloh, které dokumentují postup inovačního podnikání v rámci ČR a aktivní podíl AIP ČR, z.s. na tomto procesu.

V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy - pojetí inovace, inovační podnikání, transfer technologií, vědeckotechnický park a inovační firma. Jejím smyslem bylo přispět k ujasnění používaných kategorií a i k tomu, aby pro pracovníky z různých oborů měly pojmy stejný obsah a usnadnila se tak komunikace mezi nimi. Druhá kapitola - Přehled teorie inovace - je věnována řádům, rodům, druhům inovací, jejich frekvencím a hospodářským cyklům. Zabývá se Schumpeterovým přínosem, významem Kondratěvových vln, inovačním ziskem i úlohou zavedených a nových odvětví. Třetí kapitola poskytuje zasvěcený pohled na systém inovačního podnikání v ČR, na jeho funkce, subjekty, které jej tvoří, na inovační strukturu a potenciál ČR. Čtvrtá kapitola analyzuje podnikové interní a externí zdroje financování inovačního procesu a připomíná důležitost jeho přímé a nepřímé podpory z veřejných zdrojů. Pátá kapitola - Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví - pojednává o úloze autora i uživatele a specifikuje základní legislativní formy (patenty, užitné vzory, ochranné známky) a upozorňuje na význam a využívání patentových informací. Šestá kapitola pojednává o transferu technologií, jeho organizačních formách, pracovištích, sítích a o technologickém poradenství. Sedmá kapitola rozebírá celý soubor otázek spojených se zakládáním a činností vědeckotechnických parků, s jejich úkoly, funkcemi, typy zakladatelů, kritérii pro přijetí do VTP, akreditací VTP, národní sítí VTP v ČR i spoluprací se zahraničními partnery. Tyto dvě poslední kapitoly by si, dle našeho soudu, zasloužily mimořádnou pozornost vedení zejména malých a středních inovačně zaměřených firem. Ovšem i další kapitoly - osmá, zdůrazňuje význam komplexního systému podnikového managementu, inovační politiky a firemní strategie, adekvátních forem vedení podnikového osazenstva, práce se zákazníkem, obchodního modelu, marketingu, hodnocení efektivnosti inovace i tvorby a realizace inovačních zadání, dále devátá o dynamickém inovačním podnikání, i desátá o projektování inovačního podnikání, jeho řízení, využití, způsobem hodnocením, přípravě podnikatelského záměru i projektu VTP, by neměly být opomenuty, chce-li čtenář získat ucelený obraz o systému inovačního podnikání, o jeho problémech, možných východiscích i postupech při jeho efektivním uskutečňování v naší zemi. Stručný nástin obsahového zaměření uvedené publikace by měl umožnit čtenáři orientovat se v ní jako celku i v jejích jednotlivých částech a využívat ji podle svých potřeb a zájmů. Doufáme, že v ní naleznou odpověď na své otázky pracovníci zabývající se inovačním podnikáním, že podnítí jejich hledání efektivních metod inovačního procesu a že se stane vítaným pomocníkem pro přípravu i činnost manažerů, pracovníků výzkumu a vývoje, pedagogických pracovníků i zájemců z laické veřejnosti.


 
        
Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1
Obsah © 2002 - 2024 Asociace inovačního podnikání ČR, z.s., Design & Graphics © 2002 Magicware s.r.o
Administrátor FIREMNIWEB.CZ s.r.o.